SORTING BY: Name -- Descending

1
📁 Home → 📁 Faktury-2023 ↓
NázovVeľkosťDátum
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/12-december/ 12-december

Open 0 B 2023-08-11 11. augusta 2023 2023-08-11 11. augusta 2023
0 Items11. augusta 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/11-november/ 11-november

Open 0 B 2023-08-11 11. augusta 2023 2023-08-11 11. augusta 2023
0 Items11. augusta 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/10-oktober/ 10-oktober

Open 0 B 2023-08-11 11. augusta 2023 2023-08-11 11. augusta 2023
0 Items11. augusta 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/09-september/ 09-september

Open 31.06 MB 2023-08-11 11. augusta 2023 2023-09-22 22. septembra 2023
20 Items22. septembra 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/08-august/ 08-august

Open 70.03 MB 2023-08-11 11. augusta 2023 2023-09-22 22. septembra 2023
32 Items22. septembra 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/07-jul/ 07-jul

Open 85.6 MB 2023-05-10 10. mája 2023 2023-09-22 22. septembra 2023
29 Items22. septembra 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/06-jun/ 06-jun

Open 38.2 MB 2023-05-10 10. mája 2023 2023-08-07 7. augusta 2023
26 Items7. augusta 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/05-maj/ 05-maj

Open 14.94 MB 2023-05-16 16. mája 2023 2023-05-16 16. mája 2023
15 Items16. mája 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/04-april/ 04-april

Open 6.69 MB 2023-05-10 10. mája 2023 2023-05-10 10. mája 2023
24 Items10. mája 2023
povinne-zverejnovane-dokumenty/faktury/Faktury-2023/03-marec/ 03-marec

Open 5.04 MB 2023-04-06 6. apríla 2023 2023-04-06 6. apríla 2023
19 Items6. apríla 2023
https://obec-povina.sk/dokumenty/povinne-zverejnovane-dokumenty/pzd-faktury/?eeFolder=povinne-zverejnovane-dokumenty%2Ffaktury%2FFaktury-2023&eeFront=1&ee=1&eeListID=1 0 1

Page: 1 of 2

0

b6ef0623bc