V zmysle zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z. z. už na úrady nepotrebujete nosiť tieto doklady, úrady si ich dokážu získať vo svojej réžií.

“Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov, na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely”

Pre viac info klikni na odkaz:

Plagát – Potvrdenia a výpisy