Erb obce Povina

Štatút Obce Povina upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, ustanovuje použitie symbolov obce, podmienky udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien, rieši tiež vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy ako i k štátnym orgánom.