Oznam ZŠ

Vážení rodičia, organizácia vyučovania v našej základnej škole od 19.4.2021 v zmysle aktuálnej situácie a platných dokumentov:       –     Rozhodnutie MŠ VVaŠ SR zo dňa 12.4.2021 Návrat do škôl od 19.4.2021 Regionálny Covid automat Covid – školský semafor  Vyučovanie v 1. – 4. ročníku Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú podľa bežného rozvrhu prezenčnou formou.  Vyučovanie v  5. – Čitať ďalej

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii Čitať ďalej

Nová webová stránka Základnej školy

Vážení rodičia, dávame do pozornosti, že naša Základná škola má novú webovú stránku: https://zspovina.edupage.org/  !!!! Neprehliadnite prosím oznam školskej jedálne o mliečnom programe, na ktorý má nárok aj každé dieťa druhého stupňa. Je potrebné vypísať informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka, ktorý tvorí prílohu oznamu. V prípade, že nemáte možnosť súhlas vytlačiť, bude Vám dnes i Čitať ďalej

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení Čitať ďalej

Sčítajte sa elektronicky

Dnes 31.03.2021 do 24,00 hod. končí elektronické sčítanie obyvateľov. • Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci(§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o Čitať ďalej

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa Čitať ďalej