Erb obce Povina
Erb obce
Vlajka obce
 

Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce a sú zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Obec má právo na vlastné symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy a označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.