pre volebné obdobie r. 2015 – 2021: 


Bc. Katarína Adámková

katarina.adamkova@centrum.sk

Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Predstavuje dôležitý kontrolný mechanizmus v obecnej samospráve, pretože obce a mestá nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v značných hodnotách a je v záujme spoločnosti mať efektívny kontrolný mechanizmus nad takýmto nakladaním. Inštitút hlavného kontrolóra funguje aj v oblasti regionálnej samosprávy (§ 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – zákon o samosprávnych krajoch).

Hoci aj obce podliehajú kontrole napr. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tento rozhodne nemá kapacitné možnosti na pravidelnú kontrolu činnosti každej z nich. Hlavný kontrolór však musí byť ustanovený v každej obci. Môže byť hlavným kontrolórom pre jednu obec alebo sa môžu viaceré obce dohodnúť na tom, že jeden hlavný kontrolór bude vykonávať kontrolnú činnosť pre každú z nich. Táto dohoda sa uzatvára v podobe zmluvy, ktorá musí byť odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev zúčastnených obcí (§ 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Následne musí byť hlavný kontrolór v každej zúčastnenej obci zvolený.

Zdroj: www.vssr.sk

Správy z kontrol

  Iné[+]

 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Povina 2015.pdf

  PDF

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti[+]

  Návrh plánu kontrolnej jčinnosti 2021[+]

 • Plan HK 1. polr. 2021.pdf

  PDF

 • planHK 2.polrok2021.pdf

  PDF

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti 2017[+]

 • Návrh plánu práce kontrolnej činnosti I.polrok 2017.pdf

  PDF

 • Návrh plánu práce kontrolnej činnosti II.polrok 2017.pdf

  PDF

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti 2018[+]

 • Návrh plánu práce kontrolnej činnosti I.polrok 2018.pdf

  PDF

 • Návrh plánu práce kontrolnej činnosti II.polrok 2018.pdf

  PDF

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti 2019[+]

 • Návrh plánu práce kontrolnej činnosti I.polrok 2019.pdf

  PDF

 • Návrh plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.pdf

  PDF

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti 2020[+]

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti I.polrok 2020.pdf

  PDF

 • plan HK 2. polrok 2020.pdf

  PDF