pre volebné obdobie r. 2015 – 2021: 


Bc. Katarína Adámková

katarina.adamkova@centrum.sk

Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Predstavuje dôležitý kontrolný mechanizmus v obecnej samospráve, pretože obce a mestá nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v značných hodnotách a je v záujme spoločnosti mať efektívny kontrolný mechanizmus nad takýmto nakladaním. Inštitút hlavného kontrolóra funguje aj v oblasti regionálnej samosprávy (§ 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – zákon o samosprávnych krajoch).

Hoci aj obce podliehajú kontrole napr. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tento rozhodne nemá kapacitné možnosti na pravidelnú kontrolu činnosti každej z nich. Hlavný kontrolór však musí byť ustanovený v každej obci. Môže byť hlavným kontrolórom pre jednu obec alebo sa môžu viaceré obce dohodnúť na tom, že jeden hlavný kontrolór bude vykonávať kontrolnú činnosť pre každú z nich. Táto dohoda sa uzatvára v podobe zmluvy, ktorá musí byť odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev zúčastnených obcí (§ 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Následne musí byť hlavný kontrolór v každej zúčastnenej obci zvolený.

Zdroj: www.vssr.sk

Kontrolór dokumenty

1
NázovVeľkosťDátum
ine/Kontrolor-obce/Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti/ Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti

Otvoriť 3.76 MB 2023-05-29 29. mája 2023 2024-01-11 11. januára 2024
23 Položky11. januára 2024
ine/Kontrolor-obce/Ine/ Ine

Otvoriť 1.36 MB 2021-12-27 27. decembra 2021 2024-04-29 29. apríla 2024
2 Položky29. apríla 2024

0

d6dda9a735