SMERNICA o slobodnom prístupe k informáciám číslo 03/2012

Na zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( zákon o slobode informácií)  v podmienkach územnej samosprávy Obce Povina vydávam túto

SMERNICU o slobodnom prístupe k informáciám číslo……………..3./2012

Článok I
Rozsah pôsobnosti

 1. Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „smernica“) upravuje pravidlá pre poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám( ďalej len „zákon“) v podmienkach Obce Povina

 2. Táto Smernica platí pre všetkých zamestnancov Obce Povina ( ďalej len „ Obec“) podľa Organizačnej štruktúry Obce Povina – Obecného úradu Povina ( ďalej len „ OcÚ“), Organizačnej schémy orgánov Obce.

Článok II
Povinné osoby

1) Osobami povinnými sprístupňovať informácie sú:
a) Obec Povina ( ďalej len „Obec“) ,
b) právnické osoby zriadené obcou,
c) právnické osoby založené Obcou, v rozsahu podľa zákona ( napr. § 3).

Článok III
Vymedzenie pojmov

1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má povinná osoba k dispozícii , a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
2) Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.
3) Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä:
a) informácia publikovaná v tlači, alebo

b) vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcou zápis a uchovávanie informácie,

alebo
c) vystavená na úradnej tabuli s možnosťou hromadného prístupu, alebo

d) prístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup

4) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu.
5) Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne sprístupnená.
6) Osoba so zmyslovým postihnutím podľa zákona je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.

Článok IV
Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií sa delí na:
a) povinné zverejňovanie informácií
b) sprístupnenie informácií na žiadosť.

Článok V
Povinné zverejňovanie informácií

 1. Povinná osoba podľa článku II bodu 1 písm. a) a b) povinne zverejňuje tieto informácie:
  a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry,
  b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde a akým spôsobom možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek , ktoré musia byť splnené,
  d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
  f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Obec Povina za správne úkony a Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Obcou,
  g) termíny schôdzí a návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  h) zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva, zápisnice zo zasadnutia stálych komisií obecného zastupiteľstva,
  i) vyhotovený súbor( súpis) uznesení obecného zastupiteľstva,
  j) návrhy všeobecne záväzných nariadení Obce a ich dodatky,
  k) znenia vydaných všeobecne záväzných nariadení Obce a ich dodatkov,
  l) údaje o dochádzke poslancov do troch dní  po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
  m) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva, okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí,

n) označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20 násobok minimálnej mzdy3 vo vlastníctve Obce, ktorý previedlo do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby ako orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu :
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b) adresa pobytu alebo sídlo,
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
Informácia sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, kedy došlo k prevodu. alebo prechodu vlastníctva. Tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po
uplynutí tejto doby.

o) návrh rozpočtu obce pred schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým,

p) rozpočet a jeho zmeny do 3 dní po schválení obecného zastupiteľstva

2) Povinná osoba podľa článku II písm. c) sprístupní v zmysle zákona informácie o nakladaní s prenajatým majetkom Obce Povina.
3) Informácie sa zverejňujú :
a) spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na webovej adrese Obce Povina.
Informácie na zverejnenie na webovej adrese zverejňuje určený správca siete.
b) na verejne prístupnom mieste spôsobom obvyklým na úradných tabuliach Obce Povina prostredníctvom zamestnancov OcÚ.

Článok VI.
Povinne zverejňovaná zmluva

1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera Obec a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy 4 vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu , majetku obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetku právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
2) Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba založená Obcou, v ktorej má Obec výlučnú účasť alebo v ktorej má Obec spoločne s inou povinnou osobou podľa osobitného zákona5 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii; pre zverejňovanie takýchto zmlúv platí osobitný zákon6.
3) Nezverejňujú sa tie časti zmlúv, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňujú7. Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.
4) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje na webovom sídle Obce, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak povinná osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa  alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku.
5) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.
6) Ak účastník zmluvy požiada o písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy, Obec vydá písomné potvrdenie , ktoré obsahuje najmä:
a) názov zmluvy,
b) identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby, uvedú sa údaje mimo údajov , ktoré sa nesprístupňujú7; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o označení nehnuteľnosti v rozsahu: katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku, súpisné číslo stavby a parcelné číslo pozemku , na ktorom je stavba postavená, číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo poschodia, číslo vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisné číslo stavby a parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa aj podiel vyjadrený zlomkom k celku8a,
c) popis predmetu zmluvy,
d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f) dátum zverejnenia zmluvy,
g) označenie nehnuteľnosti8b, ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu8b.
7) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od 1. januára 20119.
8) Povinne zverejňovaná zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak si účastníci zmluvy nedohodnú neskorší dátum účinnosti.
9) Bez zverejnenia je :
a) účinná zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie,
b) účinné ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
10) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu zmluvy nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
11) Podľa zákona povinne zverejňovanou zmluvou nie je:
a) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,
b) zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára s občanom, uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie10,
c) zmluva o poskytovaní sociálnej služby , ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby11,
d) zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu12 a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie13,
e) zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov,
f) ostatné zmluvy vymedzené osobitným zákonom14.
12) V podmienkach Obce Povina sa zverejňujú aj zmluvy podľa bodu 11 písm. b) a až f) tohto článku ; ak zmluvy obsahujú   citlivé údaje napr. o prijímateľovi sociálnej služby, fyzickej osobe podľa písm. d) ,v zmluve sa upraví súhlas so zverejňovanými údajmi podľa osobitného predpisu16.
13) Povinné zverejnenie zmlúv podľa tohto článku zabezpečujú zamestnanci Obce – OcÚ, ktorí sú zodpovední za správu zmluvy .

Článok VII
Povinné zverejňovanie objednávok a faktúr

1) Obec zverejní na svojom webovom sídle v štruktúrovanej  a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
a) o vyhotovenej objednávke tovarov , služieb a prác:
1. identifikačný údaj objednávky, ak sa vedie číselník objednávok,
2. popis objednaného plnenia,
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. dátum vyhotovenia objednávky,
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo
obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby –
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,
b) o faktúre za tovary, služby a práce:
1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty , alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6. dátum doručenia faktúry,
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo
obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby –
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.
2) Údaje podľa bodu 1 písm. a) tohto článku Obec zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa osobitného predpisu9.
3) Údaje podľa bodu 1 písm. b) tohto článku Obce zverejní do tridsiatich dní odo dňa zaplatenia faktúry.
4) Obec je povinná zverejňovať údaje podľa tohto článku nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.
5) Povinné zverejnenie zmlúv podľa tohto článku zabezpečujú zamestnanci Obce – OcÚ, ktorí vystavujú a podpisujú objednávku a zamestnanci , ktorí zabezpečujú realizáciu plnenia z faktúry, a to v súlade s IP – Obeh účtovných dokladov Obce Povina.

Článok VIII
Obmedzenia prístupu k informáciám

1) Na obmedzenie zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia osobitného zákona7.
2) Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za: štátne tajomstvo, obchodné tajomstvo ,bankové tajomstvo , daňové tajomstvo, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis15.
3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa  článku  VI tejto Smernice.
4) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracovávané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom16 ,povinná osoba sprístupní, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.
5) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba17.
6) Na účely informovania verejnosti sa sprístupnia verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva18, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme  alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov18. Sprístupňujú sa údaje v rozsahu:
a) titul,
b) meno a priezvisko,
c) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
d) pracovné zaradenia a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
e) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
f) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z verejného rozpočtu.
7) Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých, pri ktorých to zákon ustanovuje. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.

Článok IX
Sprístupňovanie informácií na žiadosť

1) Žiadosť o sprístupnenie informácií ( ďalej „ žiadosť“) možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
2) Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.
3) Každá žiadosť musí byť zaevidovaná v registratúre OcÚ , ktorá jej založí  spis a ďalej postupuje v súlade s Registratúrnym poriadkom.
4) Ústna žiadosť ( osobná alebo telefonická ) sa podáva v kancelárii OcÚ u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ , ktorý ju vybaví v súlade s náplňou činnosti a organizačným poriadkom. O žiadosti podanej ústne alebo telefonicky spíše zamestnanec preberajúci žiadosť úradný záznam ( príloha č. 1 k smernici) . Pre ďalší postup vo veci obehu písomností  platí bod 3 tohto článku .
5) Ak OcÚ alebo zamestnanec prijme písomné podanie, ktoré má povahu žiadosti a nie je príslušný na jej vybavenie, je povinný ju bezodkladne doručiť do registratúry. Registratúra žiadosť zaeviduje, založí spis a postúpi na vybavenie vecne príslušnému zamestnancovi.
6) Pri žiadosti prijatej faxom alebo elektronickou poštou, sa postupuje podľa odsekov 3 až 5 tohto článku.
7) Ak sa na vybavovaní žiadosti bude podieľať viac zamestnancov, registratúra žiadosť zaeviduje a predloží ju starostovi OcÚ, ktorý určí zamestnanca na spracovanie vybavenia žiadosti.
8) Registratúra oznámi, kto bol určený za zamestnanca na vybavenie žiadosti.
Tento zamestnanec má právo vyžiadať si informácie od ostatných zamestnancov, ktoré mu ich poskytnú bezodkladne.

Článok X
Náležitosti žiadosti

1) Zo žiadosti  o poskytnutie informácií musí byť zrejmé:
a) ktorej povinnej osobe je určená,
b) kto ju podáva ( meno, priezvisko, názov lebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo),
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
2) Tieto predpísané náležitosti posudzuje starosta Obce.
3) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, príslušný zamestnanec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote  najmenej sedem dní,  neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť.
4) V prípade, že žiadateľ napriek výzve žiadosť nedoplní a informáciu pre tento nedostatok nemožno sprístupniť, príslušný zamestnanec žiadosť odloží. O odložení sa urobí úradný záznam a založí sa do spisu.
5) Na žiadosť príslušný zamestnanec písomne potvrdí podanie žiadosti a žiadateľovi oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Článok XI
Spôsob sprístupnenia informácií

1) Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotovenia si odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácie na technický nosič dát, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.
2) Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou  (slepeckým písmom). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.

3) Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácií prístupnou formou  (zväčšeným typom písma). Pri podaní žiadostí predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
4) Ak povinná osoba nemá k dispozícii špeciálne zariadenie prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá takéto zariadenie má k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná osoba požadovanú informáciu alebo jej časť  sprístupní iným vhodným spôsobom podľa bodu 1)tohto článku. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.
5) Ak je žiadateľom nepočujúca osoba alebo nedoslýchavá osoba, v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa bodu 1 tohto článku požaduje sprístupnenie informácie.
6) Žiadateľ uvedený v bode 2, 3 a 4 tohto článku a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.
7) Povinná osoba pri sprístupňovaní informácii urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené ustanovenia § 8 až 12 zákona.
8) Povinná osoba poskytuje iba informácie, ktoré má k dispozícii. Informačná povinnosť sa podľa zákona nevzťahuje na názory, budúce rozhodnutia a vytváranie nových informácií, ako sú analýzy, referáty, stanoviská, spracovávanie a vytváranie prehľadov , tabuliek informácií, ktoré   v momente podania žiadosti o informácie ešte neexistovali alebo inak usporadúvať informácie podľa kritérií  stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie . Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na informácie, ktoré vznikajú automatizovaným spôsobom ako súčasť informačných technológií.

Článok XII
Odkaz na zverejnenú informáciu

1) Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu najneskôr do 5 pracovných dní od podania žiadosti , namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadávanie a získavanie zverejnenej informácie.
2) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Článok XIII
Postúpenie žiadosti

1) Po pridelení žiadosti posúdi príslušný zamestnanec OcÚ , či je povinná osoba ( čl. II bod 1 pís. a) a b) ) v zmysle tejto Smernice príslušná na poskytnutie požadovanej informácie a či má požadovanú informáciu k dispozícii.
2) Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje :
a) nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do päť dní inej povinnej osobe podľa zákona, ktorá má požadované informácie k dispozícii; postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi,
alebo
b) nemá požadované informácie k dispozícii, žiadosť o poskytnutie informácie odmietne rozhodnutím.

Článok XIV
Lehota na vybavenie žiadostí

1) Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný zamestnanec OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak sa sprístupňuje informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme ( slepecké písmo) do pätnásť pracovných dní.
2) Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť najviac o osem pracovných dní a o pätnásť pracovných dní ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme ( slepecké písmo) zo závažných dôvodov, ak:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií je na inom mieste ako je sídlo povinnej osoby, vybavujúcej žiadosť,
b) ide o vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií v jednej žiadosti,
c) sú preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
3) Príslušný zamestnanec OcÚ oznámi žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím osem dňovej lehoty , predĺženie lehoty ako aj dôvody, ktoré viedli k jej predĺženiu.
4) Ak nebola v lehote na vybavenie žiadosti informácia poskytnutá, ani nebolo vydané rozhodnutie a ani nebola informácia sprístupnená, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie informácie. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje
tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Článok XV
Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

1) Ak vecne príslušný zamestnanec poskytne informácie v plnom rozsahu a v stanovenej lehote, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise podľa prílohy č. 2 tejto Smernice. Rozhodnutie zápisom podľa prvej vety ako prvostupňový orgán podpisuje vecne príslušný vedúci zamestnanec Obce písomne poverený na rozhodovanie18a.
2) V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, písomne poverený zamestnanec Obce vydá rozhodnutie podľa prílohy č. 3 tejto Smernice.
3) Pokiaľ bolo voči rozhodnutiu o nesprístupnení informácie podané v zmysle § 19 zákona odvolanie riadne a včas, postup pri evidencii odvolania je obdobný ako postup pri evidencii žiadosti o informáciu. O odvolaní v zmysle zákona rozhoduje starosta obce.
4) Rozhodnutie o odvolaní možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.
5) Ak povinná osoba, ktorou je právnická osoba založená Obcou nevyhovie žiadosti hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, Obci podnet na vydanie rozhodnutia, spolu s obdržanou žiadosťou. Po doručení podnetu Obec postupuje podľa tejto Smernice.
6) Zamestnanec OcÚ, ktorému je podnet pridelený na vybavenie, prerokuje so starostom obce dôvody nesprístupnenia požadovanej informácie uvedené v podnete. Ak starosta obce posúdi, že nie sú dôvody na nesprístupnenie informácie alebo obmedzenie prístupu k požadovanej informácii, zamestnanec OcÚ, ktorému je podnet pridelený na vybavenie, bezodkladne žiadosť vráti právnickej osobe s odporúčaním sprístupniť požadovanú informáciu
7) Ak sú dôvody na nesprístupnenie alebo obmedzenie prístupu k informácii, starosta obce vydá rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu podľa prílohy č. 3 do pätnástich dní od doručenia odvolania povinnej osoby založenej Obcou.

Článok XVI
Evidencia žiadostí

1) Centrálnu evidenciu všetkých prijatých  žiadostí vedie poverený zamestnanec Obce.
2) Centrálna evidencia obsahuje :
a) dátum podania žiadosti,
b) obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti ( poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu)
d) podanie opravného prostriedku ( dátum podania a výsledok vybavenia).
3) Spis po vybavení vecne príslušný zamestnanec OcÚ uloží v súlade s Registratúrnym poriadkom OcÚ.

Článok XVII
Úhrada nákladov za poskytnutie informácie

1) Informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.
2) Výška sadieb za sprístupnenie informácií  v Obci Povina je upravená Sadzobníkom na úhradu nákladov za úkony vykonávané Obcou , článok 5.
3) Úhrady sú príjmami povinnej osoby.

Článok XVIII
Priestupky

1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,
c) poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom.
2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 euro a zákaz činnosti až na dva roky.
3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch19.

Článok XIX
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Ak nie je v zákone a v tejto smernici ustanovené inak, použije sa na konanie zákon o správnom konaní.
2) Podľa ustanovení tejto Smernice postupujú aj organizácie zriadené Obcou. V prvom stupni u týchto organizácií rozhoduje ich štatutárny orgán. Zriaďovateľ v zastúpení starostom obce je až prípadným odvolacím orgánom.
3) Porušenie tejto smernice sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa riadi ustanovením § 21a uvedeného zákona.
4) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.10.2012.
6) Nadobudnutím účinnosti tejto Smernice sa v plnom rozsahu ruší Smernica účinná odo dňa 01.01.2005.

V Povine dňa 03.09.2012

Margita Šplháková
starostka obce

Odvolávky

1)  § 21 -24 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
2) Obchodný zákonník
3) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení
4) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom znení
5) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení
6) § 5a ods.3 zákona č.211/2000 Z. z. v platnom znení
7) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení
8a)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona č.  162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v platnom znení
8b)  § 28 zákona č. 162/1995 Z. z. v platnom znení
9)    § 47a zákona č. 546/2010 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
10)  zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení
11)  § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení
12)  § 5 ods. 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v platnom znení
13)  § 9 ods.2 zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v platnom znení
14)  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení
15)  napr.:  zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností o o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, § 38 zákona č.483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Trestný zákon, zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
v platnom znení, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
16) zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
17) § 116 Občianskeho zákonníka
18) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
18a) § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
19) zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení


Úhrada nákladov za poskytnutie informácie

Úkony

 Cena v €

 a) Čiernobiela kópia
 A4 jednostranne 0,10 €
 A4 obojstranne 0,15 €
 b) Tlač z počítačovej tlačiarne
 A4 čiernobiela kópia 0,10 €
 Sprístupnenie elektronickou poštou 0,00 €