Na základe rozhodnutia starostky obce bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustavenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z . o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou, teplom alebo chladom pri práci dňa 1. 7. 2019 upravený pracovný čas zamestnancov na Obecnom úrade Povina nasledovne:

Pondelok 1. 7. 2019:    od 7:00 hod do 14:00 hod

 

PhDr. Alena Dudeková

starostka obce