Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú jednodňové a konajú sa v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Právo voliť do Národnej rady SR majú občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb (29.2.2020) dovŕšia 18 rokov.

V obci Povina je vytvorený jeden volebný okrsok na Obecnom úrade v zasadačke. Do volebnej miestnosti si stačí so sebou priniesť občiansky preukaz. Člen okrskovej volebnej komisie si zapíše účasť voliča a požiada voliča o podpis. Volič následne dostane hlasovacie lístky. Vyberie 1 hlasovací lístok s názvom politickej strany, ktorej chce dať hlas. Môže zakrúžkovať najviac 4 kandidátov (krúžkujú sa poradové čísla), ktorým chce dať preferenčné hlasy.  Následne hlasovací lístok vhodí do volebnej urny a zvyšné hlasovacie lístky do schránky na to určenej. 

Občania môžu hlasovať aj do prenosnej volebnej schránky zo závažných, najmä zdravotných problémov, ktorí o to požiadali osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby obec Povina – Obecný úrad, Povina 155. 

Ďalšie informácie pre voliča nájdete na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-volic