Pri kúpe pneumatík vám musia staré pneu zobrať! Ak sa nebudete zodpovedne správať pri separovaní odpadov, kontajner z cintorína stiahneme, alebo tam nainštalujeme kameru. Záznamy z kamier budú zverejnené na všetkých informačných kanáloch obce.

Do kontajnera patrí : nadrozmerný odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov nie je možné vložiť do zberných nádob na komunálny odpad (koberce, nábytok, šatstvo, matrace..)

Do kontajnera nepatrí: drobný stavebný odpad, biologický odpad, azbest, zmesový komunálny odpad, pneumatiky, odpady, ktoré patria do triedeného zberu.