Od 15. februára do 31. marca 2021 je obdobie, počas ktorého sa obyvatelia sčítavajú. Sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne elektronicky a je povinné.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní alebo poskytne, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.

 1. Obyvateľ sa prioritne sčíta sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Sčítanie môže vykonať aj iná osoba, najmä blízka osoba alebo osoba žijúca s obyvateľom v jednej domácnosti. Samosčítanie sa realizuje od 15.2. – 31.3. 2021. V súvislosti s pandémiou je toto sčítania najbezpečnejšie.
 2. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené obcou pre účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal.
 3. Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky obec. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Asistované sčítanie (bod 2. a 3.) prebehne v náhradnom termíne, najneskôr do 31.10. 2021. O dobe asistovaného sčítania vás budeme informovať. Včas zverejníme všetky informácie a kontakty potrebné pre asistované sčítanie.

ZBERANÉ ÚDAJE
Pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o obyvateľoch zisťujú nasledujúce premenné:

 • miesto trvalého pobytu,
 • miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,
 • pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny,
 • pohlavie,
 • dátum narodenia,
 • rodinný stav, rok uzavretia manželstva (údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa),
 • počet živo-narodených detí, údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,
 • štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,
 • štátna príslušnosť,
 • súčasná ekonomická aktivita,
 • zamestnanie, druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
 • odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku,
 • postavenie v zamestnaní,
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 rokov veku,
 • miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska,
 • miesto školy,
 • periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy,
 • spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy,
 • národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine,
 • materinský jazyk,
 • náboženské vyznanie,
 • vzťahy medzi členmi domácnosti.

Podrobné metodické vysvetlivky k premenným sú zverejnené na webovej stránke www.scitanie.sk. Skrátené vysvetlivky k premenným sú dostupné aj v elektronickom sčítacom formulári pod ikonou „i“ informácia.

KTO JE POVINNÝ SA SČÍTAŤ

Povinnou osobou je:

 • obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú,
 • zákonný zástupca obyvateľa v prípade dieťaťa do 18 rokov veku,
 • zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia (ide napr. o zariadenia sociálnych služieb).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky údaje poskytnuté do elektronického systému pre sčítanie obyvateľov sú spracované Štatistickým úradom SR a slúžia výlučne na účel Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. ŠÚ SR spravuje získané údaje v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Všetci zamestnanci ŠÚ SR, kontaktné osoby, asistenti sčítania, ako aj iné zúčastnené strany sú na výkon činnosti v súvislosti so sčítaním obyvateľov poučené o ochrane dôverných štatistických údajov a osobných údajov, s ktorými sa oboznámia počas prípravy a realizácie sčítania. Sčítací asistent sa pri sčítaní preukazuje preukazom asistenta sčítania vydaným Štatistickým úradom SR.

Ďalšie informácie môžete získať na webovej stránke Štatistického úradu SR www.scitanie.sk.

Vážení občania, dovoľujeme si Vás  touto cestou požiadať, v prípade, ak máte starých rodičov resp. iných príbuzných, ktorí nemajú prístup k elektronickému samo-sčítaniu, buďte im, prosím, nápomocní pri sčítaní. V prípade otázok zavolajte na Obecný úrad na číslo 041/421 14 21 či na call centrum 02/20 92 49 19. Ďakujeme, Obecný úrad Povina.