Každá fyzická osoba, ktorá obdrží pozitívny výsledok antigénového testu podstupuje izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu v izolácii v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
OSOBA JE POVINNÁ:
– dodržiavať izoláciu v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo inom vhodnom ubytovaní, dodržiavať opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu
– o výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo SMS správou svojho ošetrujúceho lekára
– denne sledovať klinické príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jeden z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu); v prípade objavenia sa príznakov respiračnej infekcie kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup
– denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu
– dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok
– dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. v objekte určenom na izoláciu
– v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení.
UKONČENIE IZOLÁCIE:
– o ukončení izolácie rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
– v prípade závažného priebehu choroby sa môže izolácia predĺžiť.
– u pacienta s miernym priebehom izolácia končí najskôr po desiatich dňoch od prvých symptómov, najskôr tri dni po vymiznutí príznakov.
– u pacienta so závažným priebehom minimálne po 20 dňoch od prvých prejavov, minimálne tri dni po vymiznutí príznakov.
– na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny RT PCR test. (U mnohých osôb totiž pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.) O všetkom však rozhoduje ošetrujúci lekár alebo regionálny hygienik.
– v prípade, ak osoba v kontakte s pozitívnym človekom mala nariadenú izoláciu a neabsolvovala test, môže ju ukončiť najskôr po 10 dňoch, ak nemá klinické príznaky.
– v prípade, ak už karanténa nie je potrebná, lekár vydá potvrdenie o ukončení PN (je to možné aj mailom alebo SMS).
– za predčasné opustenie karantény hrozí sankcia. Polícia kontroluje dodržiavanie karantény a RÚVZ môže udeliť pokutu až 1659 eur).

Druhého kola testovania sa nezúčastňujete nakoľko ste infekční, žiadame Vás, aby ste sa izolovali a eliminovali riziko nákazy ďalších osôb vo Vašom okolí. Domáca karanténa, ktorá Vám začala plynúť po obdržaní výsledku testov, v prípade bezpríznakového priebehu, končí súbežne s ukončením zákazu vychádzania po druhom kole celoplošného testovania. Termín ukončenia zákazu vychádzania bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie, predpokladá sa, že by k nemu mohlo dôjsť 15. novembra 2020.