Vážení občania,

obrátili ste sa na nás s listami od súkromnej spoločnosti, ktorá chce od Vás odkúpiť podiely pod cestou I. triedy v k. ú. Povina. V rámci spolupráce a monitorovanie situácie si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie kópií na info@obec-povina.sk, ktoré Vám boli doručené v horeuvedenej veci a my ich prepošleme Slovenskej správe ciest. 

Prikladáme stanovisko od Slovenskej správy ciest.

Podľa § 3d ods. 1 prvej vety zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, diaľnice a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Snahu právnickej osoby alebo fyzickej osoby o dokúpenie pozemkov, ktoré sú zastavané verejnoprospešnou stavbou, akou je cesta I. triedy, ktorej vlastníkom je štát, možno považovať za špekulatívnu ponuku, pretože ten kto takúto ponuku zašle si musí byť vedomý, že takto zastavané pozemky nie je možné a ani v budúcnosti nebude možné využiť na iný účel, než je verejnoprospešná stavba, ktorá je v čase takejto ponuky na pozemkoch postavená.

Líniová stavba – cesta I. triedy je vo vlastníctve štátu a štát prostredníctvom majetkového správcu, ktorým je Slovenská správa ciest, má záujem na majetkovoprávnom usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom zastavaných cestou I. triedy.

Preto odporúčame oboznámiť občanov, ktorí takéto ponuky obdržali, aby zvážili zaslanie žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou I. triedy priamo na Slovenskú správu ciest.