Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09. 04. 2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ ktorú sme Vám podľa § 10 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zaslali.
Okresný úrad Žilina, OSZP, po preštudovaní doručených stanovísk k správe a samotnej správy o hodnotení zistil, že v správe absentujú závažné skutočnosti, ktoré bolo potrebné dopracovať. Žilinský samosprávny kraj bol vyzvaný listom zo dňa 15.05.2020, v zmysle § 9 ods. 8 zákona, aby predmetný strategický dokument doplnil. Takýto doplnok bol na Okresný úrad doručený v júni 2020.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vás vyzýva, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o doplnku k správe o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Doplnok k správe musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

pokračovanie správy je uvedené v prílohe tohto oznamu

Sprava-o-hodnoteni

Zverejnené : 9.7.2020