Ako nakladať s odpadom na cintoríne z hrobových miest.

Počas sviatočných dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých vzniká na cintoríne veľké množstvo odpadu. Kam s odpadom z cintorínov, ako ho správne vytriediť?

Pravidlá správneho triedenie odpadu na cintorínoch v obci Povina:

Kahance

Sklenené časti kahancov patria do skleného odpadu – nádoba na triedený odpad ZELENEJ FARBY je umiestnená v spodnej časti cintorína.

Plastové obaly sviečok a náplní

Plastové kahance, sviečky a prázdne náhradné náplne sviečok patria do plastového odpadu – nádoba na triedený odpad ŽLTEJ FARBY je umiestnená v spodnej časti cintorína.

Umelé vence a kvety

Umelé kvety, umelé vence a ozdoby, vyrobené z viacerých materiálov (plast, drôt, kov), ktoré sa nedajú oddeliť a tým pádom ani recyklovať, patria do kontajnera určeného na zmesový odpad – veľkokapacitný kontajner vo vrchnej časti cintorína.