VOĽBY SA USKUTOČNIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE POVINA

Spojené voľby do samosprávy obce Povina a vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnia 29. 10. 2022 v budove Základnej školy – hlavná chodba.

Volebná miestnosť sa otvára od 7:00 hod a zatvára sa o 20.00 hod.

Vo volebnej miestnosti dostanete 2 obálky a 4 hlasovacie lístky:

  1. KOMUNÁLNE VOĽBY:
    BIELA OBÁLKA a 2 hlasovacie lístky.
  1. Jedna na zvolenie starostu. Môžete krúžkovať len jedného kandidáta.
  2. Druhá na zvolenie obecných poslancov. Môžete krúžkovať max. 9 kandidátov.
  1. VOĽBY DO SAMOSPRÁVY Žilinského samosprávneho kraja:
    MODRÁ OBÁLKA a 2 hlasovacie lístky s modrými pruhmi:
  1. Jedna na zvolenie predsedu ŽSK, môžete krúžkovať len jedného kandidáta.
  2. Druhá na zvolenie poslancov do ŽSK. V okrese Kysucké Nové Mesto môžete zakrúžkovať až 3 kandidátov.

Vo volebnej miestnosti volič volí v oboch voľbách, pričom obálky, hlasovanie lístky ako aj schránky budú farebne rozlíšené (voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva –  BIELA FARBA a voľby župana a poslancov vyššieho územného celku – MODRÁ FARBA). Je potrebné dať si na to pozor, pretože ak bude napríklad modrá obálka vhodená do bielej schránky, alebo  do modrej obálky vložené biele hlasovacie lístky bez modrého pásika, tak tieto hlasy budú NEPLATNÉ.

Ďalej je potrebné dať si pozor na počet volených – zakrúžkovaných kandidátov na poslancov, starostu a župana. Na hlasovacom lístku starostu a župana je potrebné označiť len jedného kandidáta. Počet zakrúžkovaných poslancov obecného zastupiteľstva môže byť maximálne 9. Pri voľbe poslancov samosprávneho kraja je možné označiť maximálne 3 kandidátov. V prípade, že počet označených kandidátov bude vyšší ako maximálny počet volených poslancov, volebný lístok bude NEPLATNÝ. Avšak označiť menej kandidátov ako je volený počet je možné.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Každý volič je povinný sa preukázať občianskym preukazom a cudzinec preukazom cudzinca. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Starí a chorí občania , ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky.