Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu konaných 8.júna 2024

1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne od dňa 24.04.2024 pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 do dňa 07.06.2024 najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od dňa 24.04.2024 do 07.06.2024 pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

3. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme od dňa 24.04.2024 tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr do 20.05.2024. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3.

4. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky v zmysle zákona o voľbách od dňa 24.04.2024 najneskôr do dňa 20.05.2024. Obec na tieto účely zverejňuje na webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadosti a to: info@obec-povina.sk .

Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 sa budú v listinnej forme žiadateľom zasielať na požadované adresy iba do dňa 23.05.2024.

Žiadosť musí obsahovať:
a) údaje o voličovi podľa §9 ods. 3,
b) korešpondenčnú adresu, na ktorú doručí hlasovací preukaz

Ak volič v písomnej žiadosti, alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojim podpisom.
Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

5. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

príloha :
Žiadosti o vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=europsky-parlament-volby-2024