Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby I. a II. kolo prezidenta SR konaných dňa 23.03.2024 a 06.04.2024

1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne od dňa 07.02.2024 do 22.03.2024 pre I. kolo volieb prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta SR do dňa 05.04.2024 najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce ( v čase od 7.00 do 12.00h).

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od dňa 07.02.2024 do 22.03.2024 pre I. kolo volieb prezidenta SR a II. kolo volieb prezidenta od dňa 07.02.20224 do 05.04.2024 najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

3. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme od dňa 07.02.2024 tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr do 07.03.2024 pre I. kolo prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta od dňa 07.02.2024 do dňa 19.03.2024. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličov podľa § 9 ods. 3.

4. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky v zmysle zákona o voľbách od dňa 07.02.2024 najneskôr do dňa 07.03.2024 pre I. kolo prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta SR od dňa 07.02.2024 do dňa 19.03.2024. Obec na tieto účely zverejňuje na webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadosti a to: info@obec-povina.sk

Hlasovacie preukazy v listinnej forme sa budú žiadateľom zasielať na požadované adresy do 07.03.2024 pre I. kolo prezidenta SR a pre II. kolo prezidenta SR sa budú vydávať hlasovacie preukazy do dňa 19.03.2024.

Žiadosť musí obsahovať:

a) údaje o voličovi podľa §9 ods. 3,

b) korešpondenčnú adresu, na ktorú doručí hlasovací preukaz

5. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

viac v prílohách:
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – voľby prezidenta SR 2024Ž

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – voľby prezidenta SR 2024 – so splnomocnenímV

Voľby prezidenta SR v r.2024 – hlasovacie preukazy , spôsob hlasovania..