Do pracovného pomeru prijímame špecialistu pre územné konania a stavebný poriadok.

Termín výberového konania:
5. 3. 2020
Informácie pre záujemcu:
Výberové konanie sa bude konať dňa 05.03.2020 o 15,00 hodine na obecnom úrade obce Rudina. Bude pozostávať z dvoch častí: – písomná časť (odborný test) – pohovor Prihlášky zasielať do 28.02.2020 na adresu: Obec Rudina, Rudina č. 442, 023 31 Rudina v zalepenej obálke označenej heslom ” Výberové konanie – spoločný stavebný úrad”. Zoznam požadovaných dokladov: – žiadosť o zaradenie do výberového konania – profesijný životopis v štruktúrovanej podobe – fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (aj vysokoškolské) – fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu – súhlas uchádzača, ako dotknutej osoby na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch – čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Viac info: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1680269/specialista-pre-uzemne-konanie-a-stavebny-poriadok?filter_vpm=1