Obec Povina

Podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ   KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Povine

 

Požadované kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z.z., ktorý ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy.
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostaný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec  (§ 39 ods.3 zákona č.138/2019 Z.z.)

 

Iné kritéria a požiadavky :

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zoznam dokladov , ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štrukturovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o odbornej a pedagogickej praxi,
 • písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7, písm. a), c), e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte :

do 09.06.2022 do 14:00 hod.

na adresu zriaďovateľa: Obec Povina, Obecný úrad  155, 023 33 Povina v zalepenej obálke,

označenej heslom  „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.

 • Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom , ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne.
 • Ďalšie informácie: Obec Povina , tel. 041/4211421
 • Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 5 dní pred jeho uskutočnením. Predpokladaný nástup do zamestnania je 1.9.2022.

V Povine , 18.05.2022

PhDr. Alena Dudeková                                                                                                                        starostka obce