Obec Povina oznamuje občanom, že v súlade so VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi zavádza pre domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Kompostéry je možné bezplatne prenajať len občanom s trvalým pobytom v obci, na jedno súpisné číslo jeden kompostér. Záujem o prenájom kompostérov je potrebné nahlásiť na Obecný úrad osobne, telefonicky 041/421 1421, emailom: obecpovina@obec-povina.sk, janka.klobucnikova@obec-povina.sk do 31. 7. 2019. 

Obec Povina v rámci projektu získala 179 kompostérov pre domácnosti a 5 kompostérov pre verejné priestranstvá. V prípade, že bude počet záujemcov vyšší ako počet kompostérov, o spôsobe prideľovania rozhodne zriadená komisia.

Prílohy:

Zmluva o výpožičke kompostéra

Dotazník – kompostér

Info kompostovanie

Ako správne kompostovať