OBEC  POVINA

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu  a pretrvávajúcemu sneženiu, následkom čoho dochádza k neprejazdnosti vedľajších miestnych komunikácií, nie je možné zabezpečiť prejazd záchranných zložiek, prejazdnosť motorových vozidiel  občanov žijúcich v týchto oblastiach  na území obce Povina  a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, Obec Povina, podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
dňa 03. 02. 2023 o 19:00 hod.  na území obce mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku –  vykonávaním záchranných prác.

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

– sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby;

– neparkovať popri miestnych komunikáciách;

– neblokovať odhrnuté cestné komunikácie kvôli prejazdu záchranných zložiek;

– necestovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné;

– sledovať predpovede ďalšieho vývoja počasia na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu;

– neparkovať pod stromami a pri stavbách s malou nosnosťou a zlou statikou.

Pre odstránenie následkov využiť všetku dostupnú techniku, požiadať dodávateľsky  subjekty s technikou na odstraňovanie snehovej kalamity v obci.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Povine, dňa 03. 02. 2023

 

PhDr. Alena Dudeková, MBA

starostka obce