V roku 2021 prebehlo sčítanie obyvateľov, domov a bytov (tzv. SODB2021). Ako dopadla naša obec?

🔴 Povina má podľa sčítania:
✅ 1138 obyvateľov👪, z toho 575 žien (50,53 %) a 563 mužov(49,47%).
✅ 44,29% obyvateľov obce je slobodných, 39,02% ženatých/vydatých, 7,73% vdovec/vdova, 8,88% rozvedených.

🔴 Vierovyznanie ✝️☪️✡️:
✅  83,39 %Rímskokatolícka cirkev
✅ 10,11% bez náboženského vyznania
✅ 0,35% Evanjelická cirkev …

✅ 0,62% Kresťanské zbory na Slovensku
✅ 0,62% Gréckokatolícka cirkev
✅ 0,09% Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske)
✅ 0,26% Pravoslávna cirkev na Slovensku(pravoslávne)

✅ 0,09% Apoštolská cirkev na Slovensku

✅ 0,09% Cirkev bratská v Slovenskej republike

 

🔴 Národnosť:
✅ 96,57% slovenská
✅ 0,53% česká
✅ 0,09% ukrajinská
✅ 0,26% ruská

✅ 0,09% talianska
✅ 2,46% nezistená

🔴 Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín:
✅ 71,35% produktívny vek (15-64 rokov)
✅ 14,32% predproduktívny vek (0-14 rokov)
✅ 14,32%poproduktívny vek (65 a viac rokov)

ℹ Bližšie informácie nájdete na stránke štatistického úradu:
https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0314509370/OB