Podľa opatrenia ÚVZSR zo dňa 14. 10. 2020 zn. OLP/832/2020 sa zákaz nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby.

Na základe Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 vláda obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky, okrem územných
obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra.

Z uvedeného vyplýva, že na zasadnutí OZ bude vylúčená verejnosť.
https://obec-povina.sk/obmedzenie-slobody-pohybu-a-pobytu-zakazom-vychadzania/