Na základe súčasnej vyhlášky 460/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa pre obce a mestá od 1.1.2021 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
ZMOS na základe podnetov obcí a miest žiadal ministerstvo životného prostredia o posunutie termínu s platnosťou v roku 2022, avšak bez úspechu. Vzťah medzi štátom a samosprávou by mal byť založený na koncepčnom riadení, avšak v súčasnosti prebieha len krátenie podielových daní a navyšovanie povinností pre samosprávy, čo v dnešnej kríze spôsobenej koronavírusom nepovažujeme za rozumné.
ČO TO PRE NÁS ZNAMENÁ???
Na výber sú len 2 možnosti:
Ad1 – kuchynský bio odpad sa bude zberať do kompostovateľných sáčkov vložených do vedra, ktoré bude spoločnosť T+T odvážať minimálne 1x do týždňa –> pre občana to však znamená NAVÝŠENIE POPLATKU ZA TKO o 100%, to znamená, že by sme museli ísť s poplatkom z 18 eur minimálne na 36 eur. Upozorňujem, poplatok za TKO nezostáva v obecnom rozpočte, ale platí sa spoločnosti za vývoz odpadu!!!
Ad2 – dokúpime kompostéry, ktoré vám na základe zmluvy o výpožičke budú odovzdané do domácností –> nebude sa navyšovať poplatok za TKO
Platí to aj pre občanov, ktorí majú svoje hnojiská. To znamená, že kuchynský odpad už aj teraz dokážu likvidovať v súlade so zákonom. Títo občania len podpíšu čestné vyhlásenie a urobia fotografiu hnojiska. Zber kuchynského odpadu umožní zníženie intenzity vývozu komunálneho zmesového odpadu.
V priebehu októbra sme telefonicky zisťovali, koľko občanov má svoje hnojiská a koľko kompostérov by sme museli z rozpočtu dokúpiť. Na základe zdravého ekonomického hospodárenia vieme zabezpečiť kompostéry a tým udržať poplatky za TKO pre nasledujúci rok v rovnakej výške.
Návrhy a vaše podnety na riešenie zberu kuchynského odpadu môžete posielať: alena.dudekova@obec-povina.sk