Naše územie zasiahlo v ostatných dňoch  teplé  ba až horúce  počasie, pri ktorom  narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru najmä v prírodnom prostredí. Na základe uvedeného je nutné zvýšiť  opatrnosť pri našom každodennom konaní.

 Je dôležité rešpektovať a brať na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v tomto období platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách. Rovnako je nesmierne dôležité sledovať aktuálne výstrahy, ktoré vydáva Hasičský a záchranný zbor. V súčasnom období je v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto vyhlásený čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť sankciu vo forme peňažnej pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe- podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi až  do výšky 16 596 eur,  fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená peňažná pokuta  do výšky 331 eur. Všetci občania sú povinní konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov, dodržiavať zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.

V prípade spozorovania požiaru je nutné ohlásiť požiar na linke 112 alebo 150.

Dôsledné plnenie protipožiarnych opatrení a zvýšená pozornosť nás všetkých nám môže  tieto letné dni spríjemniť, ale naša nedbalosť a neopatrnosť nám môže priniesť nielen mnoho nepríjemnosti, ale aj škodu na majetku ale  najmä na zdraví .

 

OR HaZZ v Čadci

oddelenie požiarnej prevencie