Vydanie kompostérov do domácností

Od administrator

Obec Povina oznamuje občanom, že v súlade so VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi zavádza pre domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Kompostéry je možné bezplatne prenajať len občanom s trvalým pobytom v obci, na jedno súpisné číslo jeden kompostér. Záujem o prenájom kompostérov je potrebné nahlásiť na Obecný úrad…

Oznam

Od administrator

Pošta Povina oznamuje občanom, že od 05. 08. 2019 do 30. 08. 2019 bude z prevádzkových dôvodov otvorená od 12:00 hod do 14:00 hod.

Oznam

Od administrator

Pošta Povina oznamuje občanom, že dňa 11.7.2019 (štvrtok) bude pošta z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Oznam o úprave pracovného času

Od administrator

Na základe rozhodnutia starostky obce bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustavenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z . o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou, teplom alebo…

Odpis stavu vodomerov

Od administrator

Oznamujeme občanom, že od pondelka 1. júla sa uskutoční odpis vodomerov k určeniu vodného. Je potrebné sprístupniť  vodomery, aby mohli pracovníci obecného úradu odpísať stav. V prípade, že nebudete doma môžete stav nahlásiť na telefónnom čísle : 041/4211421 alebo na emailové  adresy : stanislava.tomascova@obec-povina.sk, janka.klobucnikova@obec-povina.sk. Ďakujeme

Zbierka školských pomôcok

Od administrator

Základná škola Povina v spolupráci s Obecným úradom vyhlasuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín či krízových centier. Pravítka, tašky, zošity… čokoľvek, čo už doma nepotrebujete, prineste do Základnej školy. Všetky vyzbierané pomôcky sa odovzdajú Katolíckej charite v Žiline. Ďakujeme 🙂