V nedeľu 1.12.2019 sa v ranných hodinách schádzali  funkcionári DHZ z Uz O DPO SR Kys.N.Mesto, aby  sa v dome kultúry v Povine zoznámili s novými úpravami rovnošatového predpisu, udeľovaní medailí a vyznamenaní DPO SR.

Zahájenie a privítanie hostí vykonala zaslúžilá členka DPO SR vrchná inštruktorka  okrskov 1-4  Anna Ševčíková. Privítala starostov obcí, PhDr. Alenu Dudekovú z Poviny, MVDr. Milana Hlavatého zo Snežnice, Ing. Petra Harceka z Lopušných Pažití ako i všetkých  prítomných hostí a funkcionárov DHZ .

Hosťujúca starostka Dudeková v príhovore poďakovala dobrovoľným hasičom za asistenciu pri vytápaní obecného úradu ako aj hasení lesných požiarov.

Po príhovore nasledovala gratulácia k 75 narodeninám, ktorých sa dožíval práve v deň rokovania predseda Uz O DPO SR  Ing.Ján  Martiška. Vecný darček soška  sv. Floriána mu bude túto udalosť pripomínať. Prajeme hlavne zdravie a mnoho síl, ktoré  budú potrebné pri plnení prijatých úloh na poli Dobrovoľného hasičstva.

Zaslúžilý člen DPO SR, vrchný inšpektor Dušan Pytel oboznámil prítomných s uznesením Pléna Uz O DPO SR. Hovorilo sa o požiarovosti a jej príčinách, o zazimovaní  hasičskej techniky a získavanie 2% zo mzdy v prospech DHZ. Zaslúžilý člen DPO SR, vrchný inšpektor Ĺudovít Hoch  hovoril o potrebe písania kroniky DHZ, aby pre ďalších pokračovateľov boli zaznamenané aktivity, ktoré  sa udiali v ich zbore, ako napríklad nadobudnutie nových hasičských zbrojníc, hasičskej techniky, zásahoch na požiaroch, povodňách, získanie odbornosti, oslavy výročí založenia a podobne..

UzO DPO SR  oslavuje 95.rokov svojho založenia. Preto k tejto príležitosti vydali pamätnú medailu, ktorú slávnostne prítomným zaslúžilým funkcionárom odovzdali predseda Ing. Ján Martiška, veliteľ Ing. Peter Harcek a tajomník Albert Piňo. Na záver chceme poďakovať starostke obce Povina Alene Dudekovej, ktorá spolu so svojimi pracovníčkami úradu poskytla priestory, občerstvenie a výborný gulášik.

Na záver nechýbala spoločná fotografia.