Základná škola s materskou školou, Povina 323

 Dodatok ku hodnoteniu žiakov v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Vzhľadom na zistené skutočnosti, že nie všetci žiaci sa rovnakou mierou zapájali do dištančného vyučovania a poskytovania spätnej väzby učiteľom na zadané úlohy, upresňujeme hodnotenie žiakov nasledovnými kritériami:

 

  • od 16. marca 2020 do 31. mája 2020 budú žiaci priebežne hodnotení slovom „absolvoval“ v prípade, že splnili minimálne 50% zadaných úloh,
  • žiaci, ktorí úlohy neplnili, majú možnosť do 15.júna 2020 tieto úlohy dorobiť a doručiť vyučujúcim,
  • v prípade, že žiak nebude mať za uvedené obdobie splnených 50% zadaných úloh, bude hodnotený “neabsolvoval“, čo sa negatívne prejaví v záverečnej klasifikácii, resp. žiak bude preskúšaný z učiva za dané obdobie,
  • od 1. júna 2020 a pri záverečnom hodnotení budú žiaci hodnotení slovne alebo klasifikáciou podľa kritérií uvedených v tabuľke „Hodnotenie žiakov základnej školy v školskom roku 2019/2020“,
  • predmety vzdelávacích oblastí Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb a predmet Informatika budú hodnotené slovom „absolvoval“.

 

Kritéria k záverečnému hodnoteniu:

 

  • hodnotenie získané do 16.3.2020
  • od 16.3.2020 „absolvoval“ (vypracované a odovzdané úlohy, účasť na online vyučovaní) – viac ako 50%
  • od 1. júna 2020: slovné hodnotenie – VDV 100 – 75%

                                                                      DV      74 – 50%

                                                                      UV       49 – 25%

                                                                      NV       24 a menej%

                                   klasifikácia –             výborný 1    100 – 90%

                                                                      chválitebný    89 – 75%

                                                                      dobrý             74 – 50%

                                                                      dostatočný     49 – 25%

                                                                      nedostatočný 24 a menej%

(za plnenie zadaných úloh, odovzdané pracovné listy vypracovanie testov, prípadná účasť na online vyučovaní, práca na projektoch …)

V Povine, 1.6.2020

 

Mgr. Ľubomír Kobeda

riaditeľ školy