Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
(Informácia pre voliča), alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu
(Hlasovací preukaz).
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
(Voľba poštou)

viac informácií v prílohách

Informácia pre voliča

Hlasovací preukaz

Voľba poštou, voľba poštou zo zahraničia

Žiadosť o voľbu poštou pre Voľby do NR SR 2023