Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)         a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 

od 20. 09. 2023 od  06:00 hod.

      Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa   21. 08. 2023.

kpt. Ing. Martin Turiak

vymenovaný na zastupovanie riaditeľa

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného

zboru v Čadci

 

ČsZNvP odvolanie 19.09.2023