Obecný úrad v Povine oznamuje občanom , ktorí mali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností / predaj , kúpa , darovanie, dedičské konanie / , aby si prišli v termíne od 1.1.2024 do 31.1.2024 podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na tunajší obecný úrad. Daňovníci , ktorí nemali zmeny nové daňové priznanie nepodávajú.

Úľavu na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad si môžu poplatníci uplatniť v termíne od 1.1.2024 do 29.02.2024.

K úľave miestneho poplatku je potrebné mať :
– potvrdenie od zamestnávateľa ak občan pracuje na dlhšie pracovné turnusy
– potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci kde sa občan zdržiava
– potvrdenie o návšteve školy a internátu
– potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí / úradne preložené do slovenského jazyka /