Organizácia vyučovania od 8. 3. 2021

 Vážení rodičia, venujte prosím pozornosť aktuálnym zmenám vo vyučovaní na našej škole od 8.3.2021 v zmysle aktuálnej situácie a dokumentov:

 • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2-A1810 s účinnosťou od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021
 • Návrat do škôl  – aktualizácia od 8.3.2021 (príloha – tabuľka č. 1, tabuľka Zoznam príloh)
 • Covid automat

​​​Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

 • Forma vyučovania bude realizovaná prezenčne.
 • Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú podľa bežného rozvrhu.

Vyučovanie v 5. – 9. ročníku

 • Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančným  spôsobom vyučovania  až do odvolania.

Pravidlá vstupu do školy

 • V pondelok (8.3. 2021), pri vstupe do školy predkladá žiak 1. stupňa jedno z uvedených tlačív vyplnené a podpísané zákonným zástupcom:

    – “Čestné  vyhlásenie  o bezinfekčnosti” /príloha 11a/ v prípade, že  žiakovi

podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu (vzhľadom na

svoj vek  a domáce podmienky nie je spôsobilý sa dištančne vzdelávať).

– “Čestné  vyhlásenie  o bezinfekčnosti” /príloha 11c/ v prípade, že zákonný zástupca žiaka, resp. obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domu.

 • Naďalej platí, že jeden zo zákonných zástupcov žiaka musí preukázať negatívny

výsledok testovania nie starším ako sedem dní. Túto skutočnosť je možné vyjadriť

Čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti.

 • Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnancov školy a školskej jedálne.
 • V prípade, že žiak absolvuje karanténnu izoláciu, pokračuje v dištančnom vzdelávaní.
 • Žiaci sú naďalej povinní dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia

(ROR),  pričom sa bude realizovať aj ranný filter s meraním telesnej teploty.

 • V prípade nejasností volajte: 0911 760 201 (škola), 0905 470 631 (obec).

Prevádzka školského klubu detí a spôsob stravovania v školskej jedálni

 • Prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne bude zabezpečená pre žiakov 1. stupňa a zamestnancov školy, ktorí zabezpečujú prezenčnú formu vyučovania. Stravovanie pre žiakov 5. – 9. ročníka sa nebude realizovať.

Všetky nové informácie budú včas zverejnené.

Vedenie školy.

Návrat detí do škôl (aktualizovaný k 8.3.)

Príloha č. 11a – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (2)

Príloha č. 11c – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (2)