Vážení rodičia,

organizácia vyučovania v našej základnej škole od 19.4.2021 v zmysle aktuálnej situácie a platných dokumentov:

      –     Rozhodnutie MŠ VVaŠ SR zo dňa 12.4.2021

 • Návrat do škôl od 19.4.2021
 • Regionálny Covid automat
 • Covid – školský semafor

 Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

 • Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú podľa bežného rozvrhu prezenčnou formou.

 Vyučovanie v  5. – 9. ročníku

 • Žiaci 5.-7. ročníka pokračujú dištančným  spôsobom vyučovania  až do odvolania.
 • Žiaci 8.-9. ročníka prezenčným spôsobom podľa Plánu adaptačného obdobia vzdelávania žiakov po návrate do škôl (príloha)

Pravidlá vstupu do školy

 • V pondelok 19.4.2021 pri vstupe do školy predkladá žiak 1. – 4. ročníka a 8. – 9. ročníka tlačivo “Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti(žiaci 1. stupňa obdržali tlačivo už v škole) podpísané zákonným zástupcom a uvedením dátumu testovania zákonného  zástupcu. Tlačivo sa bude nachádzať okrem iného aj pred hlavným vchodom budovy základnej školy. *
 • Žiaci 8. – 9. ročníka musia byť aktuálne otestovaní na COVID 19, čo doložia kópiou potvrdenia o negatívnom teste *
 • Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnancov školy a školskej jedálne.
 • Žiaci sú naďalej povinní dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška –  odstup – ruky), pričom sa bude realizovať ranný filter s meraním telesnej teploty.
 • V prípade nejasností volajte: 0911 760 201

Prevádzka školského klubu detí a spôsob stravovania v školskej jedálni

 • Prevádzka ŠKD a ŠJ bude zabezpečená pre žiakov 1. stupňa ZŠ,  a zamestnancov školy, ktorí zabezpečujú prezenčnú formu vyučovania. Stravovanie bude zabezpečené aj pre žiakov 8. – 9.ročníka.

Všetky nové informácie budú včas zverejnené.

*   kópie potvrdení o negatívnom výsledku testovania Vám budú vrátené cestou žiakov

Vedenie školy.

plan adaptacneho a poadaptacneho vzdelavania

RH 8.ročník

RH 9.ročník

Príloha č. 11a – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (2)