Obec Povina za rok 2023 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 51,26 %

Na základe uvedenej úrovne vytriedenia sa podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. sa určuje sadzba pre rok 2024 15 €/t za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odbapu na skládku odpadov.

Zjednodušene to znamená, že čím vyššiu úroveň vytriedenia obec dosiahne, tým nižšiu sadzbu bude platiť za uloženie odpadu.

príloha : Úroveň vytriedenia komunálnydh odpadov za rok 2023

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych opadov  od roku 2018

Ďakujeme Vám, občania za vašu účasť a angažovanosť pri separácii odpadov. Každý váš krok v tomto smere je cenný a dôležitý.