Názov projektu: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina

Cieľ projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód projektu: 302021BKU2

Zmluvná výška NFP: 204 076,65 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: 8/2021 – 8/2023

 

Hlavným cieľom projektu Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina je zvýšenie kapacity a zlepšenie predprimárneho vzdelania Materskej školy v obci Povina zo súčasnej kapacity MŠ 44 detí na 55 miest pre deti s celodennou prevádzkou.

Projekt bude pozostávať z 2 hlavných aktivít projektu:

  1. Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy stavebnými úpravami
  2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia materskej školy

Podporných aktivít a to:

Informovanosť a komunikácia a riadenie projektu

 

Realizácia projektu povedie k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov nasledovne:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl: 55 miest

Počet podporených materských škôl: 1

Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením: 1

Počet renovovaných verejných budov: 1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 608,62 m2

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.irop.sk