1. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v  zozname voličov ktorého je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

2. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň t.j. 28.02.2020 pred konaním volieb v úradných hodinách obce (v čase od 7.00  do 14.00 h). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

3. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania  volieb t. j do 07.02.2020. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličov podľa ustanovenia § 9 ods. 3. zákona č. 180/2014 Z. z. o spôsobe vykonania volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb t.j. 28.02.2020 (v čase od 7.00 do 14.00 h.).

4. Volič  môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. do 07.02. 2020. Obec na tieto účely zverejňuje na  webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadosti a to:

stanislava.tomascova@obec-povina.sk

Žiadosť musí obsahovať:
a) údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3;
b) korešpondenčnú adresu, na ktorú doručí hlasovací preukaz.

5. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.