Obec Povina upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2020.

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu.