Zákazom vypúšťania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie

Spoločnosť Sevak informuje o zákaze vypúšťania do splaškovej kanalizácie zrážkové, drenážne a balastové vody, otvárať počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody poklopy revíznych kanalizačných šácht.

Bližšie informácie čítaj Zrážková voda