„Dátum 11. 12. 2019 je pre mňa výnimočný, pretože ubehol presne rok, čo som prevzala štatutárne žezlo našej obce Povina“.

Hoci je pre mnohých nových starostov prvý rok len zoznamovaním sa s mnohými oblasťami, ktoré samospráva prináša, nám sa už podarilo urobiť prvé projekty. Devízou pre mňa bola práca poslankyne, ktorá mi priniesla obrovské skúsenosti a naštudované znalosti.

Počas prvého roka sa nám podarilo získať viaceré dotácie:

 • 10.000 eur z Ministerstva financií na rekonštrukciu miestnej komunikácie okolo školskej jedálne,
 • 5.000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v prvom kole dohodovacieho konania pre Základnú školu s materskou školou,
 • 20.500 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v druhom kole dohodovacieho konania pre Základnú školu s materskou školou,
 • 500 eur od Žilinského samosprávneho kraja na vybudovanie workoutového ihriska,
 • 1000 eur od Žilinského samosprávneho kraja na vybudovanie polopodzemných kontajnerov,
 • 890 eur od Nadácie Dôvera pre Materskú školu na projekt prevencie zdravia a podpory zdravého životného štýlu
 • Máme vypracovaný projekt, stavebnú ohlášku a podpísanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 200.000 eur na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Povina“, ktorý je v procese schvaľovania.

Aktivity:

 • Zakúpenie odvodňovacích žľabov – regulácia potoka, ktorú si urobil svojpomocne p. R. Fojtík
 • Spevnená cesta – vysypaný makadam na Nové
 • Prerobený hydrant zo stavebnín na ihrisko
 • Vybudovaný odkaľovací hydrant na Skaličnom
 • Vyčistený potok u Belanov, v Stankovom potoku, pri Obecnom úrade
 • Zakúpenie materiálu na vyregulovanie potoka v časti Stankov potok, reguláciu svojpomocne urobili občania, ktorých voda sústavne vytápala
 • Osadenie informačných tabúľ a odpadkových košov, lavičky sa osadia na jar
 • Vybudovanie polopodzemných kontajnerov pri ZŠ
 • Vybudovanie workoutového ihriska v areáli školy
 • Rozdanie kompostérov do domácností – cez projekt ZMOKu
 • Vybudovanie strhnutej regulácie v časti u Belanov a pri p. Budošovi, Janekovej a Majerovej
 • Vybudované schody na cintorín, urobená šachta pri OÚ a v Mazáku
 • Zakúpené nové pletivo do škôlky so zelenou clonou – 30 m + zaplatené nové dosky na pieskovisko
 • Výmena WC v školskej družine – chlapci a dievčatá
 • Výmena WC v dome smútku a v jedálni
 • Výmena podlahovej gumy v školskej družine
 • Vypracované projekty na priechody pre chodcov s osvetlením, zrealizované optické brzdy
 • Vybudované oplotenie asfaltového ihriska v areáli ZŠ
 • Vyasfaltovaný vjazd do bytovky č. 400, oprava výtlkov na ulici Malá
 • Rekonštrukcia priestorov v MŠ – kaderníctvo, kozmetika, Obecný klub
 • Výmena bočných stien na autobusových zastávkach
 • SSC osadila tabule zákaz státia pri hlavnej ceste I/11, dvojitá plná čiara sa urobí na jar
 • Dotácia pre včelárov 500 eur, pre kostol 300 eur na rekonštrukciu schodov, pre ZŠ 800 eur pri príležitosti 50. výročia, 100 eur pre ZŠ na MDD, 60 eur pre MŠ na MDD
 • Vytopený urbársky dom sme opravili – poistnú udalosť nám preplatili v rámci poistnej udalosti, vytopený Obecný úrad sme taktiež nahlásili ako poistnú udalosť, oprava prebehne na jar
 • Urobili sme odvodňovací rigol pri MŠ
 • Kolaudácia verejného vodovodu – Skaličné
 • Začali sme proces legalizácie vodovodu v rámci celej obce
 • SSC vymenila odvodňovaciu rúru popod cestu pred Obecným úradom
 • Výmena plynového kotla a vchodových dverí na Obecnom úrade
 • Vypracovaný audit a PHSR
 • Prehodená lampa pri bytovke č. 401, nové osvetlenie – lampa
 • Vybudované nové lampy v Uhliskách a výmeny starých lámp za nové v rámci obce
 • Odvodnenie školskej jedálne
 • Oplotenie cintorína elektrickým oplotením za spolupráce PZ Vreteň
 • Otvorená samospráva

Audity:

Verejné osvetlenie: za rok 2018 sme zaplatili 8100 eur – mesačne 675 eur – len elektrika

Plyn – Obecný úrad od januára po december – 1059,- 1026,- 967,- 530,- 203,- 85,- 79,- 79,- 164,- 510,- 843,- 993, = spolu 6538 eur  – 786,10 vrátka = 5751,90 eur za rok 2018

Plyn – Urbársky dom od januára po december – 299,- 289,- 273,- 149,- 58,- 24,- 23,- 23,- 46,- 144,- 238,- 280,- = spolu 1846 – 128,54 vrátka = 1717,46 eur za rok 2018. Celková suma za prenájom urbárskeho domu za rok 2018 bola 534 eur, čiže suma za prenájom nedokázala pokryť ani len cenu plynu.

Rok 2019 – do 23.10. je zatiaľ vybratá suma 1125,40 eur, zaplatený plyn vo výške 1245 eur

Voda – rok 2018 – zaplatené 18.176 eur, nezapl. 962,80 eur, uhradené faktúry v roku 2018 boli 25.171,52 eur

–  v roku 2019 od januára do novembra sme Sevaku zaplatili viac ako 32.000 eur a poplatky od občanov sú vo výške necelých 17.000 eur, čiže sme v obrovskom mínuse!!!! Konkrétnu štatistiku na vodu zverejníme v novom roku, keď budeme mať všetky faktúry od Sevaku

Elektrika – rok 2018 – dom smútku 144 eur, MŠ 1330 eur, prečerpávačka 1521 eur, OÚ 1032 eur, MKS 423 eur, TJ 1213 eur, Tatarovce škola 115 eur

TKO – vybraté poplatky od januára do októbra 2019 14.017, 65 eur a zaplatené T+T 19.941,10 eur = – 5.923, 45 eur

Vyhodnotenie auditov

 • čo najskôr musíme odstrániť mínusové výsledky v rámci TKO a vody, aby sme peniaze, ktoré teraz doplácame z rozpočtu na uvedené služby, môžeme investovať na užitočné riešenia pre občanov.

Akcie v roku 2019

 • Trojkráľový hokejbalový turnaj
 • Beseda „Ako sa nestať obeťou podvodu“
 • Deň učiteľov
 • Uvítanie detí
 • Stavanie a váľanie májov
 • Jarné upratovanie
 • Deň matiek
 • Deň otcov
 • Futbalová detská jedenástka
 • Obecné hodové slávnosti
 • Biela pastelka
 • Šarkaniáda
 • Hasičské súťaže a schôdze
 • Otváranie Obecného klubu
 • Deň seniorov
 • Návšteva občanov v Domovoch sociálnych služieb
 • Darovanie krvi počas roka
 • Stretnutie s Mikulášom
 • Štefanský turnaj v stolnom tenise

Prenos prác do ďalších rokov:

 • revízia stromov na cintoríne
 • Bezbariérový prístup do kostola
 • Odvodnenie cesty u Miloša Luhu na Velikej
 • Miestna komunikácia k školskej jedálni
 • Návrh p. Kubalu na vyspravenie prístupovej cesty za 50% spoluúčasti
 • Diagnostika oporného múru
 • Odkúpenie pozemku pod poľovníckou chatou a vysporiadanie na Obec Povina, v súčasnosti pozemky pod chatou patria Lesom SR a platíme im nájom
 • Vysporiadanie miestnych komunikácií na Obec Povina
 • Vyregulovať spadnutú časť u Tatarov a v ďalších častiach potoka – za spolupráce Lesov SR, nakoľko je potok ich majetkom
 • Urobiť priechody pre chodcov s osvetlením
 • Vybudovanie cesty na cintorín – pravá strana
 • Vybudovanie chodníka okolo hlavnej cesty I/11
 • Podlaha do MŠ
 • Osadenie lavičiek
 • Vybavenie školskej jedálne + elektroinštalácia

Poďakovanie

Úprimné poďakovanie patrí všetkým občanom nielen za prejavenú dôveru vo voľbách, ale i za pomoc pri realizovaných projektoch počas roka. Do aktivít sa zapojili nielen muži, ženy, deti, ale i samotní poslanci a komisie Obecného úradu. Spoločnými silami sme dokázali zveľadiť našu obec, vytvoriť priestor pre športové aktivity a organizovať kultúrne akcie.

Ako ste si mnohí všimli, samosprávam neustále rastú nové povinnosti, ako napríklad chodníková novela, obedy zadarmo, zvyšovanie mzdy…,avšak bez finančného krytia zo strany štátu, preto si musíme pomáhať ako vieme.

V rámci úradu sme urobili mnohé audity, vypovedali zmluvy, ktoré sme nepotrebovali, nastavili maximálne efektívne hospodárenie s verejnými financiami. Ďalšiu úsporu financií v rozpočte sme vytvorili tým, že všetky práce, ktoré sme dokázali urobiť svojpomocne, sme urobili. Nemuseli sme teda platiť firmy. Aj toto boli dôvody, prečo sa nám podarilo urobiť mnohé pekné a užitočné projekty na zvýšenie kvality života našich občanov.

„Obec Povina je dôkazom toho, že kde je vôľa, je aj cesta“.