Oznámenie  o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Od administrator

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Povine podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 30/2022 zo dňa 22.06.2022 určilo, že Obecné …

Oznámenie o počte obyvateľov obce Povina

Od administrator

Počet obyvateľov obce Povina ku dňu vyhlásenia volieb je 1 141.      Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejňuje obec v zmysle ustanovenia § 171 ods. 9) zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   V Povine dňa 11.07.2022   PhDr. Alena Dudeková, MBA starostka obce   Oznámenie o počte obyvateľov obce Povina…