Obec Povina oznamuje občanom v súlade s §34 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, že bola doručená na Obec Povina správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“ (ďalej len „správa o hodnotení“) navrhovateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

 

Správa o hodnotení je zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce https://obec-povina.sk/dokumenty/uradna-tabula/ut-elektronicka-uradna-tabula/ .Verejnosť môže do správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“  nahliadnuťrobiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade v Povine, počas stránkových hodín.

 

MŽP SR zverejnilo správu o hodnotení na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/dialnica-d3-zilina-brodno-kysucke-nove-mesto-

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia

podľa 34 ods. 1 zákona.

Sprava_o_hodnoteni_navrhovanej_cinnosti