Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), sa  menia podmienky a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 a to takto :

Zápis deti do MŠ

Materská škola- žiadosť o prijatie